Darmowy dostęp do internetu w Bibliotece Publicznej

Czytelnicy Biblioteki mają możliwość korzystania z darmowego Internetu drogą radiową, udostępnianego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. Celem darmowej sieci WiFi jest rozpowszechnianie dostępu do wiedzy, e-administracja, e-bankowość.

Zakazane jest wykorzystywanie Internetu do celów zabronionych prawem, a w szczególności korzystania z programów P2P do ściągania nielegalnych filmów i muzyki. W przypadku wykrycia osoby korzystającej z programów typu „EMULE" „KAZA" itp. użytkownik zostanie usunięty z sieci bezterminowo. (Biblioteka Publiczna MiG  zastrzega sobie prawo do ograniczenia pewnych usług internetowych)


HOTSPOT - REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEGO PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Skoki z siedzibą przy ul. Rogozińskiej 1B, 62-085 Skoki, zwany dalej „Operatorem”.

2. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b/g), zwanych dalej „HotSpot”.

3. Z dostępu może korzystać każda osoba fizyczna, zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po połączeniu się z HotSpotem.

4. Regulamin dostępny jest pod adresem www: www.bibliotekaskoki.pl  i obowiązuje każdego, kto podłączy się do HotSpota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2015 i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Operatora

1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512kb/s (download) oraz 512 kb/s (upload).

5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz).

6. Usługa dostępna będzie pod nazwą SSID „INTERNET”.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą.

§3 Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://www.netykieta.prv.pl)

4.Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie Hotspota lub urządzeń innych użytkowników.

5. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń Operatora związanych z eksploatacją Hotspota.

6. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

7.Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.

W szczególności zabronione jest:

a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,

b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,

d) korzystanie z aplikacji p2p,

e) dalsze, komercyjne udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,

f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot,

g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.

Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje Operator po analizie jego działania w sieci.

Decyzja Operatora nie podlega negocjacji.

 
§4 Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.

2. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

4. Operator nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

- utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika,

- ujawnienie danych użytkownika,

- opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§5 Pomoc techniczna

1. Użytkownik HotSpota może zgłaszać problemy techniczne telefonicznie pod nr telefonu (61) 8242281 w godz. od 9:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bibliotekaskoki.pl


§6 Postanowienia końcowe

1.      Biblioteka Publiczna  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Obowiązujący Regulamin umieszczony jest na stronie www.bibliotekaskoki.pl

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku