Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Skokach, ul. Rogozińska 1B

W budynku Biblioteki na parterze znajduje się czytelnia i wypożyczalnia książek, komputery z dostępem do internetu oraz sala audiowizualna. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale, w których odbywają się zajęcia nap. gry na instrumentach, nauka języków obcych, zajęcia wokalne i taneczne, kulinarne, itp. Budynek posiada windę. Do wejścia do budynku nie ma barier architektonicznych (parking przy budynku, podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak). Toaleta przystosowana jest do osób niepełnosprawnych.

 


bn.pngcala.pngorange.pnggmina.png             YouTube_logo_2013.svg.png      kruszgeologo1.jpg            123.jpg            logo_Narodowego_Progr.Rozwoju_Czytelnictwa.jpg            PERN.jpg       legalna-kultura-nowe.jpg         pko_logo_fundacja.gif       1.3.1_PKO_100_LOGO_RGB_UZ2.jpg                  pobrane.png             mkwc-logo.png             collage-Kopiowanie-620x260.jpg

Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum
"Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka +Infrastruktura bibliotek"
Data zakończenia zadania 31.12.2015

Profil na Facebooku